1) حاصل من از فضل فقط این شد که بر جهل خود آگاه شوم .

(بقراط)

2) فضیلت انسان در نگاه داشتن حد وسط میان افراط و تفریط است .

(ارسطو)