1)انسان ، پیوسته جویای سعادت و خوشبختی است .

                                                                                                                          (سقراط)

2)سعادت عادت است ، آنرا پرورش بدهید .

                                                                                                                    (آلبرت-هوبار)