1) در نثر آن چه زائد است فاسد است .

(آرتور - شوپنهاور)

2) هر گونه نوشته ای خوب است ، جز آن که ملال آور باشد .

(فرانسوا ماری - ولتر)