1) هر کسی نبوغی دارد ، اما اغلب برای چند دقیقه .

(توماس - الیوت)

2) نبوغرا می توان به عبارت دیگر پشتکار و بردباری و شکبیایی گفت .

(بوفان)