1) اگر مرگ در کار نبود ، هرگز اخلاق در زندگی وارد نمی شد .

(شاتو - بریان)

2) از زندگی چه می دانیم که از مرگ بدانیم .

(کنفوسیوس)