1) ما ترجیح می دهیم که آزادانه بمیریم اما یوغ اسارت بر گردن نگیریم .

(بنیامین - فرانکلین)

2) آزادی متعلق به یک نفر نیست ، متعلق به همه است .

(هربرت - اسپنسر)