ایران
در دیگر نقاط جهان


سلف:
ایشتوویگو (آستیاگ) شاه ماد
کرزوس شاه لیدیه
نبونعید پادشاه بابل نو

کوروش بزرگ
شاهنشاه هخامنشی
زمان حکمرانی

۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد.

جانشین:
کمبوجیه دومارسال توسط مصطفی در شنبه 2 مهر‌ماه سال 1390 با 0 نظر